Privatumas

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – testukas.lt) ir testukas.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. Elektroninėje parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad testukas.lt juos valdys ir tvarkys LR teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. Naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis gali:

 • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
 • nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
 • juridiniai asmenys.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

5. testukas.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) yra laikomi konfidencialia informacija, kuri renkama ir tvarkoma šiems tikslams:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus (pvz.: sąskaitas faktūras);
 • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
6. Registracijos elektroninėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7. Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis testukas.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. testukas.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. testukas.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

 • tik šio dokumento 5 punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
 • tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

10. Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

11. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

 • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys.

12. testukas.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el.paštu info@testukas.lt).

VI. Privatumo politikos keitimas

13. testukas.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas elektroninėje parduotuvėje.

14. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi elektroninės parduotuvės sistemoje.

15. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el.paštu info@sveikis.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

16. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.


Palyginti 0

Nėra prekių

To be determined Pristatymas
0,00 € Iš viso

Apmokėjimas